Phần mềm Hệ điều hành và quản lý đám mây Phần mềm Hệ điều hành và quản lý đám mây Phần mềm Hệ điều hành và quản lý đám mây 
----------------------------------------------------
Hãng sản xuất: Microsoft
Model: Core Infrastructure Server Datacenter 2016
Microsoft Hệ thống phần mềm khác 396.550.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm Hệ điều hành và quản lý đám mây

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 396.550.000 đ

 • Phần mềm Hệ điều hành và quản lý đám mây 
  ----------------------------------------------------
  Hãng sản xuất: Microsoft
  Model: Core Infrastructure Server Datacenter 2016


Phần mềm Hệ điều hành và quản lý đám mây (bản quyền vĩnh viễn, dành cho máy chủ 48 core) 
----------------------------------------------------
Hệ điều hành và quản lý đám mây bao gồm: 
- Microsoft Core Infrastructure Server Datacenter 2016 {bao gồm: Hệ điều hành Windows Server Datacentern (ảo hoá Hyper V);
- Quản lý đám mây System Center hoặc tương đương:
   + Quản lý cấu hình hệ thống (SCCM)
   + Quản lý vận hành hệ thống DC (SCOM)
   + Quản lý hệ thống ảo hóa máy chủ (SCVMM)
   + Quản lý dịch vụ hệ thống (SCSM)
   + Quản lý các dịch vụ tự động hóa và điều phối hệ thống (Orchestration)
   + Hỗ trợ ảo hóa (Virtualization Platform)
 Từ khóa: quản lý